انگلیسی
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

هادی رحیمی

مرتبه علمی:    دانشیار پایه 13

پست الکترونیکی :       h_rahimi[at]tabrizu.ac.ir

rahimi.hadi[at]yahoo.com

تلفن:                              

              04712225311

09143124762

 
دروس آموزشی

Title of Course

Level

Dates

Name of  Institution

to

From

Optics

B. Sc.

Now

2006

Islamic Azad University Shabestar Branch

Laser  Physics

B. Sc.

Now

2006

Islamic Azad University Shabestar Branch

Applied Optics

B. Sc.

Now

2006

Islamic Azad University Shabestar Branch

Laser Applications

B. Sc.

Now

2006

Islamic Azad University Shabestar Branch

Laser Spectroscopy

B. Sc

Now

2006

Islamic Azad University Shabestar Branch

Basic Physics 1, 2 and 3

B. Sc.

Now

2006

Islamic Azad University Shabestar Branch

Electromagnetics

B. Sc.

Now

2011

Islamic Azad University Shabestar Branch

Vacuum Technology

B. Sc

Now

2011

Islamic Azad University Shabestar Branch

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.